I vårt dagliga arbete utgår vi alltid ifrån våra fem värdeord, vårt så kallade PAKET. Värdeorden vägleder och påminner oss i allt vi gör, att tänka och agera rätt i alla situationer.

Vårt tredje värdeord är Kompetens. En av våra serviceledare Ann-Sofie säger så här om vad kompetens innebär för henne och Skaraborgs Städ.

-Det betyder först och främst att vi har utbildad och kunnig personal i alla led. Vi har utbildad personal ute hos våra kunder och vi har också ledare och chefer som gått utbildningar,  vilket gör att de är trygga i sitt ledarskap och vet vad som förväntas av dem i deras yrkesroll.

-Kompetens finns också i erfarenhet, vilket jag anser är viktigt att ta till vara på. Därför skall människor i olika åldrar och med olika kulturer värdesättas och tas till vara på och få finnas i organisationen (vilket det också gör).

-Vi vill att man ska lära sig att arbeta för långsiktiga mål och en tillväxt som är hållbar. Att arbeta med medarbetarna på ett nära plan så att dem kombinerar det dem lärt sig,  med en vilja att använda kompetensen, genom att bl a tala om varför vi gör på ett visst sätt och konsekvensen att inte göra det, och samtidigt få dem att känna sig trygga i sin roll.

 

Vår personal är kunnig och utbildad. Vi har lång erfarenhet och arbetar med moderna redskap. Allt görs med fokus på ett utmärkt slutresultat.

Här kan du läsa mer om hela vårt PAKET